Halv temadag CSV Sydfyn

Halv temadag for CSV Sydfyn